Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa mothomontsho wa se gompieno.
Steve Biko
Gore Lefatshe le tswele pele, ga le dirwe fela ke maatla a bagaka, fela le tsweletswa gape ke kgorometso ya palo gotlhe ya modiri mongwe le mongwe yo o ikanyegang.
Helen Keller
Motho o lemoga bontsi jwa makgabana(dithabana) a a tshwanetseng go a pagama, fela fa a sena go pagama lekgabana le le boitshegang.
Nelson Mandela
  LE GAE   Ditiragalo   Merafe   Dikgosi   Setso le Ngwao   Thuta Puo   Bakwadi
  Mmino   Ditshwaelo   Kitso kakaretso   Temothuo   Bodumedi   Metse   Dikgwedi
  Nna le Wena   Tsa Pholo   Dipotso   Ditebogo   Tse dingwe   Tsa Puso   Bagwebi

Tsa Pholo

Re bolawa ke malwetsi kgotsa ke menagano e e fosagetseng

Gona le batho ba ba kgonang go phela sebaka morago fa ba sena go lemoga gore ba na le bolwetsi bongwe jo bo kotsi, gongwe jo bo sa foleng. Bolwetsi jaaka HIV/AIDS bo tumile thata ka gore bo a bolaya, se se makatsang ke gore bangwe ba batho ba ba tshwaeditsweng ba kgona go phela dingwaga di ka nna masome a mabedi (20), fa bangwe dingwaga tse pedi di le dintsi go phela. Jaanong potso ke gore a ba bolawa ke bolwetsi kgotsa ke tlhaloganyo e e ba atlholetseng loso. Go nna le monagano o o siameng ka nako tsotlhe, ke sona se se ka re thusang go fenya kgotsa go laola malwetsi a rephelang ka ona. Fa o bolelelwa gore o a lwala mme wa gopola loso, o setse o ipolaile. Gantsi fa go buiwa ka batho ba ba ipolayang go buiwa ka ba ba ikgwagetsang kgotsa go dirisa sengwe le sengwe se se kotsi go tsaya botshelo jwa bone, go lebalwa batho ba

MEFUTA YA MALWETSI LE TSA PHOLO KA KAKARETSO

Tshedimoso ya malwetsi e e ranotsweng gotswa mo tshekatshekong ya baitsaanape ba maemo a a kwa godimo ba boNgaka. Mongwe le mongwe o rotloediwa go bona Ngaka ya gagwe fa a sa itemoge sentle, gore e mo netefaletse bolwetsi le kalafo e e maleba go nne batlhotlhi kgotsa baetleetsi le fa ele badiri gongwe baithaupi ba webesaete e. ba se kitla ba tsaya maikarabelo a tiriso e e botlhaswa ya tshedimoso e e tlhagelelang fa tlase fa, ka malwetsi a a farologaneng.
Thuso ya Potlako  |   HIV/AIDS  |   Kankere  |   Khupelo  |   Lehuba  |   Pelo  |   Marapo le Ramatiki  |   Sukiri  |  

KANKERE

Go mefuta e le mentsi ya kankere: a re lebelele mefuta ya kankere ka sejatlhapi.
Kankere ya Setlha/Bladder Cancer kankere ya marapo/Bone Cancer Brain Tumor Kankere ya matsele/Breast Cancer Colorectal Cancer
Esophagial Cancer Gynecologic Cancers Kidney cancer Laryngeal Cancer Leukemia
Lung Cancer Lymphoma Cancer Melanoma Cancer Oral Cancer Ovarian Cancer
Pancreatic Cancer Pediatric Cancer Prostate Cancer Skin Cancer Stomach Cancer

Kankere ya Setlha/Bladder CancerBoela fa godimo

kankere ya marapo/Bone CancerBoela fa godimo

Brain TumorBoela fa godimo

Kankere ya matsele/Breast CancerBoela fa godimo

Colorectal CancerBoela fa godimo

Esophagial CancerBoela fa godimo

Gynecologic CancersBoela fa godimo

Kidney cancerBoela fa godimo

Laryngeal CancerBoela fa godimo

LeukemiaBoela fa godimo

Lung CancerBoela fa godimo

Lymphoma CancerBoela fa godimo

Melanoma CancerBoela fa godimo

Oral CancerBoela fa godimo

Ovarian CancerBoela fa godimo

Pancreatic CancerBoela fa godimo

Pediatric CancerBoela fa godimo

Prostate CancerBoela fa godimo

Skin CancerBoela fa godimo

Stomach CancerBoela fa godimo

Tlhalefang Communications © 2009. Ditshwanelo tsotlhe ke tsa mogatise cell: 078 336 9482 molokwanet@yahoo.com