Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa mothomontsho wa se gompieno.
Steve Biko
Gore Lefatshe le tswele pele, ga le dirwe fela ke maatla a bagaka, fela le tsweletswa gape ke kgorometso ya palo gotlhe ya modiri mongwe le mongwe yo o ikanyegang.
Helen Keller
Motho o lemoga bontsi jwa makgabana(dithabana) a a tshwanetseng go a pagama, fela fa a sena go pagama lekgabana le le boitshegang.
Nelson Mandela
  LE GAE   Ditiragalo   Merafe   Dikgosi   Setso le Ngwao   Thuta Puo   Bakwadi
  Mmino   Ditshwaelo   Kitso kakaretso   Temothuo   Bodumedi   Metse   Dikgwedi
  Nna le Wena   Tsa Pholo   Dipotso   Ditebogo   Tse dingwe   Tsa Puso   Bagwebi

Merafe le dikgosi tsa maloba

Bahurutshe ba bina Tshwene Batlhware ba bina Tshwene Balete ba bina Nare Baphiri ba bina Phiri
Batlokwa ba bina Thakadu Barokologadi ba bina Noko Batlhako ba bina Tlou Barolong ba bina Tholo
Batlhaping ba bina Tholo ba ana Tlhapi Bataung ba bina Tau Bakubung ba bina Kubu Bakwena ba bina Kwena
Bakgatla ba bina Kgabo Bangwaketse ba bina Kwena Bangwato ba bina phuti Baphuting ba bina phuti
Bafokeng ba bina Kwena Baphalane ba bina Kwena Batsatsing ba bina Letsatsi Batawana ba bina Tholo

Tlhalefang Communications © 2009. Ditshwanelo tsotlhe ke tsa mogatise cell: 078 336 9482 molokwanet@yahoo.com