Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa mothomontsho wa se gompieno.
Steve Biko
Gore Lefatshe le tswele pele, ga le dirwe fela ke maatla a bagaka, fela le tsweletswa gape ke kgorometso ya palo gotlhe ya modiri mongwe le mongwe yo o ikanyegang.
Helen Keller
Motho o lemoga bontsi jwa makgabana(dithabana) a a tshwanetseng go a pagama, fela fa a sena go pagama lekgabana le le boitshegang.
Nelson Mandela
  LE GAE   Ditiragalo   Merafe   Dikgosi   Setso le Ngwao   Thuta Puo   Bakwadi
  Mmino   Ditshwaelo   Kitso kakaretso   Temothuo   Bodumedi   Metse   Dikgwedi
  Nna le Wena   Tsa Pholo   Dipotso   Ditebogo   Tse dingwe   Tsa Puso   Bagwebi

KITSO KAKARETSO

 | Thuto ya Diane | Diane le ditlhaloso | Thuto ya Maele | Maele le ditlhaloso | Dithamalakwane | Dikapolelo
| Makaelagongwe | | Malatodi | Ditumatshwano | Dikapuo | Motlotlo | Dinaane |


Diane le Ditlhaloso

DIANEDITLHALOSO
01. Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa
02. Mangana sika loo-phage.Bana ba motho ba bonwa ka setshwano.
03. Letlametlo ga le ke le lela fela le a bo le utlwile a magolo Ngwana fa a bua selo se se mo fetang, o a bo a utlwile bagolo.
04. Ngwana o sa leleng o swela tharing.Fa o sa tlhagise mathata a gago, o ka se bone thuso.
05. Kgaka e ntsho e fofa, mebala re e bona e sule. Gantsi ditiro tsa motho tse di molemo di bonwa a sule.
06. Moloi ga a mmala.Mmolai wa motho ga a itsiwe.
07. Bana mamphorwana maatlhamela babolai.Bana ga ba itse babolai ba bona
08. Bana ba tadi ba bonwa ka mereto.Bana ba motho ba na le se ba tshwanang ka sona.
09. Bana ba motho ba kgaogana tlhogwana ya tsie.Bana ba motho ba kgaogana sejo se se ka nnang teng le fa se le se nnye.
10. Bana ba kgwale ba bitsana ka melodiBana ba motho ba na le se ba itsaneng ka sona
11. Ditau ga di adimane menoBatlhabani ga ba adimanwe.
12. Mabogo dinku a a thebanaBatho ba thusana tiro
13. Tlhapi solofela leraga metsi a thele o a lebileSolofela mathata gonne se o ntseng o se ikantse se go tlogetse.
14. Monna nku o lelela teng.Monna o kgona go itshokela kutlobotlhoko go gaisa mosadi le ngwana.
15. Manong a ja ka ditshikaBatho ba losika ba thusanya pele ba ka gopola ba bangwe.
16. Tsie e fofa ka moswangBatho ba kgona tiro botoka fa ba kgotshe
17. Kgaka-kgolo ga ke na mebala, mebala e dikgakaneng.Bontle le bokgabo jwa bagolo bo bonwa mo baneng ba bona.
18. Khumo segwagwa e a pharuma.Khumo ga e nnele ruri mo mothong
19. Khumo le lehuma di lala mmogo.Mohumi a ka nna a humanega nako nngwe le nngwe mme mohumanegi a huma.
20. Setsetse se bolawa ke namane. Motsadi o tsenngwa ke ngwana mo matshwenyegong.
21. Motshega-kgarebe ke moenyadiMotho yo o nyatsang sengwe a ka tsoga a se dira.
22. Bontlenyane bo se bosi.Bontle jwa motho ga se gantsi bo supang pelontle ya gagwe.
23. Ga le fete kgomo la tlhaba motho.Botshelo jwa motho bo rekegelwa go gaisa jwa kgomo.
24. Pinyana fa e re ping ya bo e utlwile tse dikgolo.Ngwana fa a bua selo se se mo fetang gantsi o a bo a utlwile bagolo.
25. Ntwanyana ya maitaya sebata e bonwa mabotobotong.Ngwana o itshupa se a tla nnang sona a sa le monnye.
26. Mosweleswele o o mephuphutho mebe o iphatlha ka diphukaMotho yo o gagapang ditiro ga a nke a di kgona.
27. E e mawi ga e itsale.Ga se gantsi bana ba gotsa batsadi ba bona
28. Korwe ga ke je ke bapalela tsetse.Monna o bapalela ba lapa la gagwe pele ene a ka akanya go ja.
29. Sejo phofu se a welwa.Sejo ga se bonwebonwe fela ka moo se tshwanetse go somarelwa.
30. Ditau di se nang seboka di siiwa ke none e tlhotsa.Batho ba ba se nang kutlwano ba palelwa ke tiro e e seng ya sepe.
31. Kgetsi ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa.Tiro e botlhofo e pataganetswe.
32. Setoto se bitsa manong.Kwa kgora e leng teng batho ba kokoanela teng
33. Mmitsa-ntwa ga a tshole thupaMotho fa a batla go go bolaya ga a go lemotshe.
34. Tshukudu e feta marwana dipounama di botlhoko.Kgora e ntsi thata.
35. Tshukudu kwa gobe e isiwa ke ngwana.Motsadi o tsenngwa ke ngwana mo mathateng.
36. Phiri e sola boa mokgwa ga e o latlhe.Go thata gore motho a latlhe mokgwa wa gagwe.
37. Ngwana yo o sa utlweng molao wa batsadi o tla utlwa wa manong.Ngwana yo o nyatsang molao wa batsadi o tsena mo mathateng.
38. Lore lo ojwa lo sa le metsi.Ngwana o rutwa molao a sa le monnye.
39. O se bone thola borethe teng ga yona go a baba.Bontle jwa sefatlhego ga bo supe jwa pelo.
40. Kgori e bona lee lerapo ga e le bone.Motho o bona molemo wa selo fela, a sa bone bosula jwa sona.
41. 'Jang jwa Pitse ke jo bo mo mpeng, jo bo mo ganong e swa e bo hupile. Go botoka go ikanya se o nang le sona go na le se o se solofelang.
42. Motho ke motho ka batho ba bangwe.Ga go na motho yo oka iphetsang.
43. Motho naka lwa tholo, matswakabele a matswapetswape ga a itsewe e se naga. Go thata gore o kare o itse motho le maikaelelo a gagwe le fa a ka iponatsa a siame.
44. Thebe ya sebodu ke loleme.Motlapa o itshireletsa ka go bua thata.
45. Maano ga a site go sita a loso.Motho o kgona go logela sengwe le sengwe maano fa e se loso fela.
46. Tlhotsa-pele ga se e swapele.Go ka nna ga swa motho yo o sa solofelwang go swa, sekoa sa phela.
47. Meno-masweu polaya e tshega.Ga se ka gale fa motho a go tshegisa gore o a go rata
48. Ga go ntlo e e sa neleng.Lapa lengwe le lengwe le na le mathata a lona.
49. Kgosi thothobolo e olela matlakala.Dilelo tsotlhe di rolelwa kwa kgosing kgotsa kwa moeteledipeleng.
50. Diselammapa ga di ratane.Ga se gantsi batho ba ba dirang tiro e le nngwe ba bapile ba utlwana.
51. Goo-rramotho go thebe phatswaGa go na tulo e e gaisang legae.
52. Kea-ja o bonwa ka menono...............
53. Ditsebe di ya moletlo di sa lalediwa...............
54. Molato o lefiwa ka lemao................
55. Mosadi mooka o nya le mariga...............
56. Tshwenyana e e 'bowa bontlha e a ikilela................
57. ................................
58. .......................
59. ...................
60. .....................
61. ......................
62. .......................
63. .....................

Setswana sa popagano setlhopha sa 7 (Tsebe 189-193)

Tlhalefang Communications © 2009. Ditshwanelo tsotlhe ke tsa mogatise cell: 078 336 9482 molokwanet@yahoo.com