Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa mothomontsho wa se gompieno.
Steve Biko
Gore Lefatshe le tswele pele, ga le dirwe fela ke maatla a bagaka, fela le tsweletswa gape ke kgorometso ya palo gotlhe ya modiri mongwe le mongwe yo o ikanyegang.
Helen Keller
Motho o lemoga bontsi jwa makgabana(dithabana) a a tshwanetseng go a pagama, fela fa a sena go pagama lekgabana le le boitshegang.
Nelson Mandela
  LE GAE   Ditiragalo   Merafe   Dikgosi   Setso le Ngwao   Thuta Puo   Bakwadi
  Mmino   Ditshwaelo   Kitso kakaretso   Temothuo   Bodumedi   Metse   Dikgwedi
  Nna le Wena   Tsa Pholo   Dipotso   Ditebogo   Tse dingwe   Tsa Puso   Bagwebi

KITSO KAKARETSO

| Thuto ya Diane | Diane le ditlhaloso | Thuto ya Maele | Maele le ditlhaloso | Dithamalakwane | Dikapolelo
| Makaelagongwe | | Malatodi | Ditumatshwano | Dikapuo | Motlotlo | Dinaane |

Maele le ditlhaloso

MAELEDITLHALOSO
01. Go ja motho direthe. Go seba motho, o mmua maswe.
02. Go loma motho tsebe.Go sebela motho.
03. Go loma motho serota.Go tlhatlhama ka matsalo.
04. Go nna tsebe ntlha.Go utlwa ka bonako.
05. Go nna ka ditsebe.Go se reetse.
06. Go tlhoka tsebe.Go se utlwe (go seleka).
07. Go bua ka pelo.Go akanya thata.
08. Go tlhomola pelo.Go utlwisa botlhoko.
09. Go rothisa mmutla madi.Go ntsha sephiri.
10. Go adima motho ditsebe.Go reetsa motho.
11. Go logela motho segwe.Go direla motho leano.
12. Go ikepela lemena.Go itsenya mo mathateng.
13. Go tshwaratshwara.Go loa.
14. Go moma molomo.Go didimala.
15. Go ipala mabala a kgaka.Go ikopela lorato.
16. Go loma ngwaga.Go ja maungo a ntlha.
17. Go akga loleme.Go bua thata, o aka.
18. Go nna loleme.Go tsamaisa maaka.
19. Go latswa kika.Go swa.
20. Go raga lepai.Go swa.
21. Go raga thokolo.Go swa.
22. Go ithwesa magala mo tlhogong.Go itsenya mo matshwenyegong.
23. Go nna nta ya selomelakobong.Go nna leferefere.
24. Go dumedisa mfikwana.Go bona lesea le le tshotsweng.
25. Go epela selepe.Go dira kagiso.
26. Go ja hularelabenoGo itebatsa legae.
27. Go ja ka mpa tse pedi.go kgora thata.
28. Go ragwa ke ntšhweGo onalelwa.
29. Go ikapeela bodila.Go itirela mathata.
30. Go betwa ke peloGo kgotšwa thata.
31. Go rwala kolobe e sa phunngwa.Go rwala morwalo o o bokete
32. Go nna dinalanaGo utswa.
33. Go nyala lefufaGo nyala basadi ba bantsi.
34. Go ruta tshwene mapalamoGo ruta motho selo se a sa se itseng.
35. Go tlhaba kgobe ka mmutlwaGo iketla, o sa tshwenngwe ke sepe.
36. Go tsenya khadi monwanaGo dira tiro e e sa go lekanang.
37. Go lobela motho dintsi.Go bolaya motho ka sephiri.
38. Go rwalela setlhako le mmutlwa. Go ikanya motho o sa lemoge boferefere jwa gagwe.
39. Go sela dipampiri.Go tsenwa.
40. Go tshwara tau ka mangana.Go tshwaragana le bothata.
41. Go kopa sego sa metsi.Go batla ngwetsi.
42. Go nna modidi wa nta e e motopo.Go humanega mo go botlhoko.
43. Go nna morui wa kgomo e telele.Go nna mohumi wa maruo.
44. Go le botsa phokojweGo sia
45. Go di kapa.Go tagwa.
46. Go gapa dipodi.Go tagwa / Go tlhapelwa.
47. Go tlaila mothoGo foufatsa motho ka boloi.
48. Go tlhanola direthe.Go tshaba.
49. Go bolaisa motho setšhana.Go sia motho.
50. Go itaana ka noga e tshela.Go ilana thata.
51. Go ntshana se se mo inong.Go ratana thata.
52. Go nna matlho mantsi.Go ratana le basetsana/basimane ba bantsi.
53. Go nna gopane wa moikapari.Go humanega thata.
54. Go betsana ka noga e tshela.Go ilana la go swa.
55. Go gata tlhakwana.Go loba sephiri.
56. Go itaya kgomo lonaka.Go bua boammaaruri.
57. Go itaya se fololetse.Go retelelwa.
58. Go tshologa motho mokgosi.Go thusa motho a le mo mathateng.
59. Go ema motho nokengGo thusa motho.
60. Go tsena motho ganongGo bua motho yo mongwe a santse a bua.
61. Go ja motho nko e sa butswa.Go garumela motho ka bogale.

1-60 di tswa go Setswana sa popagano setlhopha sa 7 (Tsebe 193-196)

Tlhalefang Communications © 2009. Ditshwanelo tsotlhe ke tsa mogatise cell: 078 336 9482 molokwanet@yahoo.com