Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa mothomontsho wa se gompieno.
Steve Biko
Gore Lefatshe le tswele pele, ga le dirwe fela ke maatla a bagaka, fela le tsweletswa gape ke kgorometso ya palo gotlhe ya modiri mongwe le mongwe yo o ikanyegang.
Helen Keller
Motho o lemoga bontsi jwa makgabana(dithabana) a a tshwanetseng go a pagama, fela fa a sena go pagama lekgabana le le boitshegang.
Nelson Mandela
  LE GAE   Ditiragalo   Merafe   Dikgosi   Setso le Ngwao   Thuta Puo   Bakwadi
  Mmino   Ditshwaelo   Kitso kakaretso   Temothuo   Bodumedi   Metse   Dikgwedi
  Nna le Wena   Tsa Pholo   Dipotso   Ditebogo   Tse dingwe   Tsa Puso   Bagwebi

KITSO KAKARETSO

| Thuto ya Diane | Diane le ditlhaloso | Thuto ya Maele | Maele le ditlhaloso | Dithamalakwane | Dikapolelo
| Makaelagongwe | | Malatodi | Ditumatshwano | Dikapuo | Motlotlo | Dinaane |

Makaelagongwe

01. Basadi ba ja mogetlo kwa lenyalong. 01. Basadi ba ja serobo kwa lenyalong.
02. Dintšwa di bogola baloi 02. Dintšwa di bogola bommampipi
03. Moruti o rathilwe ke tladi.
03. Moruti o rathilwe ke legadima.
04. Mosadimogolo o ja lerito.
04. Mosadimogolo o ja tšhotlho.
05. Monna wa semumu o kopa madi.
05. Monna wa semumu o kopa tšhelete.
06. Dikeledi o ja leungo le le monate. 06. Dikeledi o ja leungo le le botshe.
07. E rile legodu le bona mapodisi la tshaba thata. 07. E rile legodu le bona mapodisi la sia thata.
08. Katse e bolaile legotlo. 08. katse e bolaile peba.
09. Motsomi o hula dikgaka ka tlhobolo.
09. Motsomi o thuntsha dikgaka ka tlhobolo.
10. Maeba a sela mmidi fa seboaneng. 10. Maphoi a nopa mmopo fa seboaneng.
11. Basimane ba ja kabu. 11. Basimane ba ja lefata.
12. Baeng ba itumelela legwetla. 12. Baeng ba itumelela letlhafula.
13. Badisa ba bolotsa marele. 13. Badisa ba bulela marele.
14. Mosimananyana o tsola seope. 14. Mosimananyana o apola seope.
15. Mosetsana wa sebodu o gana go apaya. 15. Mosetsana wa motlapa o gana go apaya.
16. Letagwa le roga moruti. 16. Letagwa le tlhapatsa moruti.
17. Mosadi wa gagwe o mo khutsafalong. 17. Mosadi wa gagwe o mo kutlobotlhokong.
18. Sefatlhego sa motlholagadi se tletse khutsafalo. 18. Sefatlhego sa motlholagadi se tletse manyaapelo.
19. Batho ba fitlha moruti. 19. Batho ba boloka moruti.
20. Dihutshane tsa rona di feditswe ke matlhalerwa. 20. Dihutshane tsa rona di feditswe ke makanyane.
21. Re gorogile kwa Tsineng fa letsatsi le phirima. 21. Re gorogile kwa Tsineng fa letsatsi le wela.
22. Badisa ba šapa mo mogobeng o o boteng. 22. Badisa ba thuma mo mogobeng o o boteng.
23. Dikgomo tse di otileng ga di na tlhotlhwa. 23. Dikgomo tse di bopameng ga di na tlhotlhwa.
24. Batsadi ba gagwe ba ne ba itsholetse.
24. Batsadi ba gagwe ba ne ba humile.
25. Rraagwe e ne e le modidi. 25. Rraagwe e ne e le mohumanegi.
26. Dinku tsa rona di atile. 26. Dinku tsa rona di oketsegile.
27. Tlotlo ya gagwe e fokotsegile. 27. Tlotlo ya gagwe e ngotlegile.
28. Kgoro e e bulegileng e isa tatlhegong. 28. Kgoro e e atlhameng e isa tatlhegong.
29. Ke tla go roba molala. 29. Ke tla go roba thamo.
30. Batlhanka ba roba mmidi wa kgosi. 30. Batlhanka ba kotula mmidi wa kgosi.
31. Molapo o kgadile ka ntlha ya leuba. 31. Molapo o tšhwele ka ntlha ya leuba.
32. Diruiwa di feditswe ke lešekere. 32. Diruiwa di feditswe ke leuba.
33. Metsi a a maruru a ntsentse bolwetse. 33. Metsi a a tsididi a ntsentse bolwetse.
34. Botlhoko jwa lehuba bo thata go alafega. 34. Bolwetse jwa mafatlha bo thata go alafega.
35. Pule le Nteseng ke mafatlha 35. Pule le Nteseng ke mawelana
36. Boammaaruri ga bo ratwe ke lefatshe. 36. Nnete ga bo ratwe ke lefatshe.
37. Mosetsana o khubame fa pele ga sefapaano. 37. Morweetsana o khubame fa pele ga sefapaano.
38. Modiegi o paletswe ke tlhatlhobo. 38. Modiegi o reteletswe ke tlhatlhobo.
39. Monna o tswala tshega. 39. Monna o apara tshega.
40. Morutabana wa rona o ila motsoko thata. 40. Morutabana wa rona o tlhoile motsoko thata.
41. Manong a kokoanetse setoto sa tonki. 41. Manong a kgobokanetse setoto sa tonki.
42. Bana ba longwa ke monang. 42. Bana ba longwa ke montsana.
43. Dithunya di kgabisitse naga. 43. Ditšheše di kgabisitse naga.
44. Setlhare se setona sa moumo se wetse ntlo. 44. Setlhare se segolo sa moumo se wetse ntlo.
45. Moruti o gomotsa dikhutsana. 45. Moruti o kgothatsa dikhutsana.
46. Mogokgo o lelekile bana mo sekolong. 46. Mogokgo o kobile bana mo sekolong.
47. Morutabana o betsa ngwana ka thupa. 47. Morutabana o itaya ngwana ka thupa.
48. Mmu o o boruma o lemega bonolo. 48. Mmu o o boleta o lemega bonolo.
49. Pitse e tshologa mofufutso. 49. Pitse e tshologa sethitho.
50. Balwetse ba itumelela mašwi a a lobese. 50. Babobodi ba itumelela mašwi a a lobese.

Setswana sa popagano setlhopha sa 7 (Tsebe 213-216)

Tlhalefang Communications © 2009. Ditshwanelo tsotlhe ke tsa mogatise cell: 078 336 9482 molokwanet@yahoo.com