Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa mothomontsho wa se gompieno.
Steve Biko
Gore Lefatshe le tswele pele, ga le dirwe fela ke maatla a bagaka, fela le tsweletswa gape ke kgorometso ya palo gotlhe ya modiri mongwe le mongwe yo o ikanyegang.
Helen Keller
Motho o lemoga bontsi jwa makgabana(dithabana) a a tshwanetseng go a pagama, fela fa a sena go pagama lekgabana le le boitshegang.
Nelson Mandela
  LE GAE   Ditiragalo   Merafe   Dikgosi   Setso le Ngwao   Thuta Puo   Bakwadi
  Mmino   Ditshwaelo   Kitso kakaretso   Temothuo   Bodumedi   Metse   Dikgwedi
  Nna le Wena   Tsa Pholo   Dipotso   Ditebogo   Tse dingwe   Tsa Puso   Bagwebi

KITSO KAKARETSO

| Thuto ya Diane | Diane le ditlhaloso | Thuto ya Maele | Maele le ditlhaloso | Dithamalakwane | Dikapolelo
| Makaelagongwe | | Malatodi | Ditumatshwano | Dikapuo | Motlotlo | Dinaane |

Malatodi

01. Ngaka e epela dipheko mo lesakeng. 01. Ngaka e epolola dipheko mo lesakeng.
02. Boitumelo o rwala ditlhako tse dintle. 02. Boitumelo o rola ditlhako tse dintle.
03. Monnamogolo o bolotsa dinamane. 03. Monnamogolo o tlhatlhela dinamane.
04. Baikgodisi ga ba ratwe ke lefatshe. 04. Baikokobetsi ba ratwa ke lefatshe.
05. Baeng ba tla goroga thapama. 05. Baeng ba tla bolola thapama.
06. Letsatsi le a phirima 06. Letsatsi le a tlhaba/tswa.
07. Monyadiwa o hutsafetse. 07. Monyadiwa o itumetse.
08. Ntwa e meditse lerapo la koko. 08. Ntwa e tlhatsitse lerapo la koko.
09. Sefofane se tlhatlogela kwa godimo. 09. Sefofane se fologela kwa tlase.
10. Tsela e e atlhameng e isa tatlhegong. 10. Tsela e e pitlaganeng e isa polokong.
11. Setsenwa se apola diaparo mo mmileng. 11. Setsenwa se apara diaparo mo mmileng.
12. Badisa ba aga lesaka la dinku. 12. Badisa ba agolola lesaka la dinku.
13. Ngaka e robatsa molwetse mo bolaong. 13. Ngaka e tsosa molwetse mo bolaong.
14. Moruti o bua le batsofe. 14. Moruti o bua le bawa.
15. Tsela e e tlhamaletseng e botoka. 15. Tsela e e motsopodia e senya nako.
16. Ditiro tsa lefifi ga di a siama. 16. Ditiro tsa lesedi di siame.
17. Monna yo mokhutshwane o betla kika. 17. Monna yo moleele o betla kika.
18. Bana ba utswa maungo a a botshe. 18. Bana ba utswa maungo a a bosula.
19. Monna o bofa pitse e e lapileng. 19. Monna o bofolola pitse e e lapileng.
20. Noga e palama setlhare sa mogodiri. 20. Noga e fologa setlhare sa mogodiri.
21. Setlhako se sewa se a phatsima. 21. Setlhako se segologolo se a phatsima.
22. Basadi ba tlhatlega dipitsa kwa losong. 22. Basadi ba tlhatlola dipitsa kwa losong.
23. Mosadimogolo o sunetsa motsoko. 23. Monnamogolo o sunetsa motsoko.
24. Metsi a mogobe a okeditswe ke dipula. 24. Metsi a mogobe a fokoditswe ke leuba.
25. Basetsana ba tsamaya kwa pele. 25. Basetsana ba tsamaya kwa morago.
26. Sefatlhego sa moswagadi se tletse khutsafalo. 26. Sefatlhego sa monyadi se tletse boitumelo.
27. Moruti o tshegofatsa basiami. 27. Moruti o tshegofatsa basiamolodi.
28. Basadi ba ribega dikgamelo kwa sedibeng.
28. Basadi ba ribogolola dikgamelo kwa sedibeng.
29. Seapei o khurumela pitsa ya nama.
29. Seapei o khuromolola pitsa ya nama.
30. Thipa e e borethe e nkgobaditse. 30. Thipa e e bogale e nkgobaditse.
31. Segopa sa maphoi se kgaogana mo loaping. 31. Segopa sa maphoi se kopana fa seboaneng.
32. Batsadi ba rona ba ratana thata. 32. Batsadi ba rona ba ilana thata.
33. Moremi o tsenya dinku mo lesakeng. 33. Moremi o ntsha dinku mo lesakeng.
34. Modisa o tswala lesaka. 34. Modisa o bula lesaka.
35. Loso lwa gagwe lo kgakala. 35. Loso lwa gagwe lo gaufi.
36. Dinku tsa rona di bopame. 36. Dinku tsa rona di nonne.
37. Boitumelo o ala dikobo. 37. Boitumelo o alola dikobo.
38. Lefatshe le rata maaka. 38. Lefatshe le rata boammaaruri.
39. Lekgarebe le rwala palamonwana. 39. Lekau le rwala palamonwana.
40. Bodila o rata ntwa thata. 40. Bodila o rata kagiso thata.

Setswana sa popagano setlhopha sa 7 (Tsebe 216-219)

Tlhalefang Communications © 2009. Ditshwanelo tsotlhe ke tsa mogatise cell: 078 336 9482 molokwanet@yahoo.com