Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa mothomontsho wa se gompieno.
Steve Biko
Gore Lefatshe le tswele pele, ga le dirwe fela ke maatla a bagaka, fela le tsweletswa gape ke kgorometso ya palo gotlhe ya modiri mongwe le mongwe yo o ikanyegang.
Helen Keller
Motho o lemoga bontsi jwa makgabana(dithabana) a a tshwanetseng go a pagama, fela fa a sena go pagama lekgabana le le boitshegang.
Nelson Mandela
  LE GAE   Ditiragalo   Merafe   Dikgosi   Setso le Ngwao   Thuta Puo   Bakwadi
  Mmino   Ditshwaelo   Kitso kakaretso   Temothuo   Bodumedi   Metse   Dikgwedi
  Nna le Wena   Tsa Pholo   Dipotso   Ditebogo   Tse dingwe   Tsa Puso   Bagwebi

KITSO KAKARETSO

| Thuto ya Diane | Diane le ditlhaloso | Thuto ya Maele | Maele le ditlhaloso | Dithamalakwane | Dikapolelo
| Makaelagongwe | | Malatodi | Ditumatshwano | Dikapuo | Motlotlo | Dinaane |

Thutapuo

Thuto ya Maele

Maikaelelo a thuto e, ke go lebelela matshwao a popego ya maele gore re tle re kgone go a sekaseka.

Maele ke dikapolelo tse di tlhalosang sengwe ka papiso kgotsa botshwantshi. Maele a ka fetola popego le thulagano ya mafoko go ya ka paka, modiriso le popego ya polelo. Le fa a tsaya popego ya polelo e a tlhagelelang mo go yona, matshwao a ona (maele) a a lemosega. Diane di ikaegile thata ka maina, fa maele a ikaegile thata ka matiro. Maele a aga a simolola ka setlhongwa sa modirisogo, e leng go.
    Nako nngwe o ka fetola sedirwa sa leele, mme o bope maele a lediri le le rileng a le mmalwa, mme a nne le bokao jo bo farologaneng, jk.
        Go goga dinao.
        Go goga leleme.
        Go goga megogoduma.

            kgotsa

        Go itaya mathe.
        Go itaya tsebe.
        Go itaya kgomo lenaka.

Fa a dirisiwa mo dipolelong, maele a a fetoga go ya ka melawana ya popego ya polelo le tiriso ya ona mo dipolelong. Leele le, go itaya kgomo lenaka, le ka dirisiwa mo polelong jaana;
    Modise o ne a bolelelwa gore Rapula o iteile kgomo lenaka, mme a swaba thata.
    Ka gonne lediri ke mooko wa leele, re fitlhela go na le matlhalosi a mantsi a a ka dirisiwang le madiri go bopa maele. A re lebelele dikao tse di latelang:
        go tsamaya ditsela tsa borathejane (mokgwa).
        go tsamaya le lerole (lekopanyi).
        go tsamaya ka mpa (sediriso).

Le fa re tlhalositse gore leele le ikaegile thata ka letiro. Se, ga se kae gore mafoko a a latelang letiro ga a botlhokwa mo polelong. Re bone ka moo maele a ka bopiwang ke letiro le le lengwe ka gona le gore bokao jwa ona, bo ka fetolwa ka go fetola didirwa. Re tla naya sekao. A re lebelele lediri la modirisogo, e leng, go epela.     Lebelela phetogo ya bokao mo dikaong tse:
        Go epela metshe.
        Go epela selepe.

Mo maeleng, letiro le aga le latelwa ke sedirwa kgotsa letlhalosi. Go na le matlhalosi a le mantsi a a tlhagelelang fa morago ga lediri, mme a bopiwa ka tlhogo ya letlhalosi ka-. Dikao tsa maele a ke:
        Go fapa ka mogano.
        Go bona ka letshotšhwa.
        Go bona ka bobi ba segokgo.
        Go apaa ka lenao.

Nako nngwe lediri la leele le nna mo mokgweng wa tirwa, mme le latelwe ke tlhogo ya letlhalosi ke jk.
        Go betwa ke pelo.
        Go duwa ke Modimo.
        Go itewa ke lefatshe.
        Go longwa ke ntšwa o e otlile.

Tiro ya maele 1

Maikaelelo a thuto e, ke go re re itlhabe botlhale ka tiro ya maele go oketsa kitso ya rona mabapi le tiriso ya ona.

Maele ga a rute jaaka diane. Fa e le gore a a ruta, e ka nna fela ka bokao. Mosola o mogolo wa maele ke go ruta puo le go e kgabisa. Se, se bakwa ke gore maele a bona bokao jwa ona go ya ka moo a dirisitsweng ka teng. Maele a tlhoga mo tebelelong e e botlhale kgotsa mo kelotlhokong, le tlhamo e e tlhaloganyesegang ya bokao jwa mafoko le dipolelwana.
    Fa re re tiro ya maele e amana thata le setaele, re raya gore a diriswa go kgabisa puo. Se o ka se tlhagisang ka leele o ka se tlhagisa ka puo ya ka metlha. Go na le gore motho a re, Modise o tlhakantse molomo le nko, mongwe a ka re, Modise o šakgetse, e bile o ngadile. Le gale, fa o dirisa leele, o tsholetsa maemo a puo ya gago. Maele ga a diriswe go kgabisa puo fela, a ka diriswa go totobatsa kakanyo e e rileng gore e utlwale sentle. Fa motho a re, Modise o goga dinao, o a bo a totobatsa le go tlhalosa ka botlalo, mokgwa o Modise a tsamayang ka ona, go na le fa a ka re, Modise o iketlile.
    Maele a diriswa go ama botshelo ka kakaretso. Go na le gore motho a re, Rremogolo o tlhapetswe, a ka re Rremogolo o ijetse, kgotsa Rremogolo o di kapile. Gape, fa mongwe a sa batle go upolola mogami wa mafoko, a ka re, Ke utlwile ka podi ya tsela. Go na le gore motho a re o se ka wa dirisa ngwana tiro e e bokete thata a ka re, O se ka wa tshwarisa ngwana moletse wa namane. Tiriso e, e bontsha mosola wa bokao jwa maele mo puong. Maele a tlhagisa dilo jaaka di ntse, le fa di sa ntshetse gotlhe mo pepeneneng, gongwe e le ka ntlha a go fitlha nnete. Le gale go nna bofitlha mo puong ke tsela nngwe ya go bua nnete.

Tiro ya maele 2

Maikaelelo a thuto e, ke go re re itlhabe botlhale mabapi letiriso le botlhokwa jwa maele

Puo e ka diriswa ka e le mentsi. E mebedi e e bonalang mo tirisong ya mafoko, dipolelwana le dipolelo ke Pharologanyo fa gare ga bokao jo bo mo mafokong le bokao jwa papiso. Pharologanyo e e bonala sentle mo Maeleng. Fa e re motho a ntse a bua, mmuisani a bo a re, E re ke go tsene ganong, go bonala sentle gore mmuisani ga a kaye se se tlhagiswang ke mafoko a polelo e. Puo e, ke ya papiso. Ga se gantsi maele a Tlhaloganngwa go ya ka bokao jo bo mo mafokong. Maele otlhe a na le bokao jwa papiso. Ke ka moo botlhale jwa maele bo tlhagisang botlhale jo bo tseneletseng mo tirisong ya puo ka kakaretso. Bokgeleke jwa tiriso ya maele bo bonwa morago ga dingwaga, ga se kitso e o ka e bonang ka letsatsi. Bokgeleke jo, bo itlela fela , bo bonwa ka go ela tlhoko, e bile bo tlhagelela ka nako e le nngwe le ya go ithuta puo.
    Maele a diriswa go tlhagisa dikakanyo ka nepagalo,le go di naya mooko; go tsholetsa maemo a puo, le go kgabisa puo. Ka go dirisa maele, sebui se kgona go bontsha bokgoni jwa sona jwa go dirisa puo, le botlhale kgotsa thutego ya sona. O ka netefatsa se ka go ela tiriso ya puo mo dikwalong tsa bakwadi ba rona tlhoko. Go bakwadi bangwe ba ba tlopelang maele, mme ba senye puo ya bona, mme ba bangwe ba di dirisa ka tshomarela go natetsha puo. Ka jalo setaele sa mokwadi se tshwanetse go farologanngwa. Fa sekapuo se boelediwa kgabetsakgabetsa, setaele sa mokwadi se a koafala, mme se tene mmuisi.
    Le gale se, ga se kaye gore tiriso ya maele ga e botlhokwa mo puong.

THANOLO YA MAELE
Mo thutong e, re tla ithuta ka thanolo ya maele, mme re boe re lebelele se re se lemogileng mo thutong e e fetileng mabapi le bokao jo bo mo mafokong le jwa papiso. Fa re tlodisa bokao jwa maele matlho, re feleletsa re sa itlhaloganye kgotsa re sa tlhaloganye, kampo re itsentse matlho a batho. Batlaedi ba aga ba dirisa go sa tlhaloganyeng go, go tshegisa bareetsi.
    Thanolo ya maele e ikaegile thata mo go tlhaloganyeng bokao jwa ona. Kitso e re e bonang go tloga bonnyaneng jwa rona le kwa sekolong e na le seabe se segolo mo go ranoleng maele. Puiso ya rona ya dikwalo e re thusa go kgona go tlhaloganya le go rarabolola maele go ya ka tsela e a dirisitsweng ka yona mo dipolelong. Fa re dira ka natla go a kgobokanya le go a itse, re tla kgona go a dirisa ntle le mathata. Ka jalo tiriso ya rona ya puo e nne ya maemo a a kwa godimo.
    Tiriso e e manontlhotlho ya maele le diane e tsholetsa maemo a setaele sa mokwadi; setaele se se ngokang maikutlo le dikakanyo tsa mmuisi.
Segarona mophato wa 9 (Tsebe 573-574)

Tlhalefang Communications © 2009. Ditshwanelo tsotlhe ke tsa mogatise cell: 078 336 9482 molokwanet@yahoo.com