Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa mothomontsho wa se gompieno.
Steve Biko
Gore Lefatshe le tswele pele, ga le dirwe fela ke maatla a bagaka, fela le tsweletswa gape ke kgorometso ya palo gotlhe ya modiri mongwe le mongwe yo o ikanyegang.
Helen Keller
Motho o lemoga bontsi jwa makgabana(dithabana) a a tshwanetseng go a pagama, fela fa a sena go pagama lekgabana le le boitshegang.
Nelson Mandela
  LE GAE   Ditiragalo   Merafe   Dikgosi   Setso le Ngwao   Thuta Puo   Bakwadi
  Mmino   Ditshwaelo   Kitso kakaretso   Temothuo   Bodumedi   Metse   Dikgwedi
  Nna le Wena   Tsa Pholo   Dipotso   Ditebogo   Tse dingwe   Tsa Puso   Bagwebi

KITSO KAKARETSO

| Thuto ya Diane | Diane le ditlhaloso | Thuto ya Maele | Maele le ditlhaloso | Dithamalakwane | Dikapolelo
| Makaelagongwe | | Malatodi | Ditumatshwano | Dikapuo | Motlotlo | Dinaane |

Ditumatshwano

Ditumatshwano ke mafoko a a tshwanang ka modumo mme a fapaana ka bokao.

Leba dikao tse di latelang ka kelotlhoko

01. Mosadimogolo o loga moseme o montle. 01. Ke rata go loga leano la go dira madi.
02. Batho ba fitlha moswi. 02. Monnamogolo o fitlha peipi ya gagwe.
03. Modisakeng o tla tlhola le rona gompieno. 03. O dirang? A o a tlhola mosimane ke wena?
04. Nku ya bona e atisa go tsala mafatlha. 04. Moipone o jela tsala ya gagwe nala.
05. Morutabana o boloka madi kwa posong. 05. Moruti o tla boloka moswi thapama.
06. Moithuti o bala buka ya Setswana. 06. Monna wa mohumi o bala dinku tsa gagwe.
07. Lerama la mosetsana le borethe 07. Thipa e e borethe e gobaditse Tlhobogang.
08. Morutabana yo o bogale o kgalemela bana. 08. Selepe se se bogale se batlile se nkgaola monwana.
09. Pule o tlhabile Dinku ka thipa. 09. Fa letsatsi le tlhabile re tla tshameka gape.
10. Basimane ba dika monna wa senatla. 10. ke tla dika ke falotse tlhatlhobo.
11. Ntšwa e goga lela la nku. 11. Lesea le a lela fa le nyorilwe.
12. Ngwana wa sekolo ga a tshwanela go goga motsoko. 12. Ditonki di goga koloi e e bokete.
13. Rakgadi o tshotse ngwana wa mosimane kwa bookelong. 13. Motshepe o tshotse thipa e e bogale.
14. Batsadi ba gagwe ba santse ba tshela 14. Monna wa setsenwa o tshela noka e e kotsi.
15. Barweetsana ba gola tsie mo tshimong. 15. Bana ba bahumanegi ba gola bokete.
16. Monna yoo o itse go bopa maaka. 16. Basadi ba bopa dinkgwana ka letsopa.
17. Monna o gamela bana ba gagwe mašwi. 17. Noga e gamela mo mosimeng.
18. Pula e letse e gadima kwa dithabeng. 18. Monnamogolo o tsamaya a gadima kwa morago.
19. Malome o belegwe ka ngwaga wa leuba. 19. Lesea le belegwe ke Morwesi.
20. Ntšwa ya rona e tlhatsitse dintšwanyana tse tlhano. 20. Letagwa le tlhatsitse bojalwa.
21. Badisa ba apeile legala. 21. Motlhagodi o gatile legala la mohwidiri mme la mo fisa botlhoko.
22. kgabo e palame setlhare sa mokala. 22. Kgabo ya molelo e bonesetsa banna ba ba buang podi.
23. Mosetsana o tsholola serua moso mongwe le mongwe. 23. Koko ya rona e elame serua
24. Malome o rekisa kgomo e nala 24. Ke tla go jela nala mariga.
25. Bana ba ora molelo mo mokgorong. 25. Ke itse kgomo ya rona ka molelo wa yona.
26. Monna wa sefofu o kopa Madi. 26. Molwetse o dutla madi ka dinko.
27. Letsatsi le a wela 27. Letagwa le wela mo sedibeng.
28. Ke mmone fela fa phitlho e tswa. 28. Maano a gagwe a tla fela.
29. Mogokgo wa rona o molemo thata. 29. Mooki o nosa molwetse molemo.
30. Monna wa sefofu o letsa phala ka botswerere. 30. Batsomi ba ja digwapa tsa phala.
31. Kgwedi e rogile. 31. Mosimane yo o bosula o rogile motlhatlhobi.
32. Tlhogo ya me e a opa. 32. Monna o opa mokgosi.

Setswana sa popagano setlhopha sa 7 (Tsebe 219-221)

Tlhalefang Communications © 2009. Ditshwanelo tsotlhe ke tsa mogatise cell: 078 336 9482 molokwanet@yahoo.com